කරාතේ

<< Back

Karate

Karate

කරාතේ ක්‍රිඩාවේ උපන් රට ජපානයයි කරාතේ යනු ජපන් භාෂාවෙන් හිස් අත යන අදහසයි
කරාතේ කී්‍රඩාව ප්‍රගුණ කිරීමෙන් කී්‍රඩකයා තුල
ඉවසීම
තැනට සුදුසු නුවන
අන් අයට ගරු කිරිීම
වැනි උතුම් ගුණාංග පුහුණු වේ

විනුරි පුජාත්මි – 3 ශ්‍රේණිය ඊ – 2012
සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි විදුහල

Comments are closed.